.........    .........     

-->

مهرداد احمدی دبیر اتحادیه ساعت تهران خبرداد

عملکرد بهتر اتحادیه

با اجرای سیستم یکپارچه راهبرد

  دنيا به سمت تغيير و آنلاين شدن است و شيوع کرونا هم به اين وضعيت شتاب بيشتري بخشيده است. البته تحقق چنين موضوعي نياز به ايجاد زيرساختهايي مشخص دارد و اتحاديه ساعت تهران هم بهصورت جدي به اين موضوع وارد شده و با اتفاقات خوب و مناسب تلاش کرده تا زيرساختهاي خود را از حالت سنتي به مدرن و آنلاين تبديل کندمهرداد احمدي دبير اتحاديه ساعت تهران دراين باره ميگويد: در اتحاديه اتفاقات خوب و به روزرسانيهايي انجام شده است که يکي از بهترين آنها که در دوران کرونا موفق شديم انجام دهيم، اجراي سيستم يکپارچه راهبرد براي عملکرد بهتر اتحاديه بوده است.

الکترونيکي شدن پرونده‌ها

دبير اتحاديه ساعت تهران اظهارمي کند: درقالب اين سيستم، کليه پرونده‌هاي فيزيکي موجود را به پرونده‌هاي الکترونيکي تبديل کرده‌ايم که اين امر امتيازاتي براي ما دارد.

حالا ديگر برنامه‌هاي ما به روز است، مکاتباتمان با اتاق اصناف و مرکز پليس براي پلمب کردن، فک پلمب و.. آنلاين شده و سرعت عملکرد ما را بسيار بالا برده است. براي تحقق اين امر نياز به ديتاسنتر داشتيم بنابراين کار خود را از سال 98 شروع کرديم و پس از تهيه سرور، کل پرونده‌هايمان را از ابتداي سال 99 وارد سيستم کرديم تا به مشکلي برخورد نکنيم يعني يک‌سال به اين کار اختصاص يافت تا از ابتداي 1400 برنامه سيستمي ما شروع به فعاليت کند.

 

به گفته احمدي، اعضاي صنف فقط براي تمديد جواز يک بار بايد مراجعه حضوري داشته باشند تا اگر نو